Sway

  1. Креирање презентација во Sway – основни поими. (видео со инструкции)
Advertisements