Училишни тимови од проектот ,,За безбедно училиште,

5 ЧЕКОРИ ЗА БЕЗБЕДНО УЧИЛИШТЕ
Процесот во кој училиштето ќе стане безбедна средина за работа, учење и дружење се одвива во 5 чекори:

  1. Подигање на свеста за проблемот Формирање училишни тимови: од наставници, ученици и родители кои долгорочно ќе ја споведуваат училишната политика за ненасилство;
  2. Формирање училишна заштитна мрежа – утврдување  механизми за спроведување долгорочна училишна политика за ненасислство, процедури за евиденција на насилството во училиштето и мерки за заштита (превенција,ефикасни интервенции, интегрирање на учесниците во насилство во заедницата);
  3. Формирање надворешна заштитне мреже – остварување соработка со други институции и невладини организации (Центар за социјална работа, ОБСЕ, УНИЦЕФ);
  4. Самоевалуација на училиштето – изработка на анкетни прашалници и други инструменти за истражување, со чија примена, обработка и анализа ќе се утврди каков е ефктот од спроведувањето на проектните активности т.е. дали и во колкава мера училиштето станало безбедно опкружување за децата.

Пријавете го својот тим на следниот линк.

Advertisements
This entry was posted in Planing. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s