Анатомски атлас

По повод одбележување на 6-ти февруари, патронатот на училиштето беше промовирано мултимедијално CD со наслов ,, Анатомија на човечкоот тело,,.

Електронскиот aнатомски атлас e создаден од ученици, на креативни работилници надвор од часовите на редовната настава и е плод  на детската фантазија и креативност.  Оваа презентација учениците ја подготвија со цел корисникот да ја запознае анатомијата на човечкото тело на еден интересен начин. (за изработка на презентацијата се користени податоци од ,, Атлас по анатомија,,  во издание на Просветно дело, Скопје 2003 и www.3d4Medical.com ).

Електронскиот aнатомски атлас  може да го најдете на ,, Да учиме заедно,, Sky Drive.

This entry was posted in За нас, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s