Уредување на податоци во табела

Податоците во табелите може да се форматираат и тоа: може да се дефинира типот на податоците, можно е да се измени фонтот и порамнувањето на податоците во келиите (alignment), да се постават граници, боја на фонтот и ќелиите и др. Притоа може да се уредат повеќе ќелии истовремено, откако предходно ќе се селектираат.

Форматирањето на табелите односно на податоците во табелите се извршува со наредбите од табот Home во групите Font и Allignment.

Image result for ms excel 2013 home tab

  1. Избор на фонт и големина на фонтот

Font Command in Font Group of Home Tab

Font Size in Font Group of Home Tab

 

 

 

 

 

2. Избор на боја на буквите во ќелијата
Font Color Command in Font Group of Home Tab

3. Избор на боја на ќелијата
Fill Color Command in Font Group of Home Tab

4.Избор на рамки на ќелијата
Borders Command in Font Group of Home Tab

5. Порамнување на податоците во ќелиите може да е хоризонтално порамнување и вертикално порамнување.
Alignment Group
Alignment Group
6. Wrap Text – овозможува прикажување на податоците во ќелијата во повеќе редови
Wrap Text in Alignment Group of Home Tab

7. Спојување и центрирање на долг текст во однос на повеќе келии се прави со наредбата Merge and Center. Селектираните келии се спојуваат во една и истовремено текстот се центрира во однос на неа.Merge and Center in Alignment Group of Home Tab

Уредувањето на податоците во табелата може да се направи и преку прозорецот  Format Cells. Дијалог прозорецот Format Cells ги содржи табовите Number, Alignment, Font, Border, Fill i Protection со кои може:

  • да се избере и уреди типот на податоците (табот Number)
  • да се уреди порамнувањето (табот Alignment)
  • да се избере и уреди фонтот (табот Font)
  • да се дефинираат рамките на ќелиите (табот Border)
  • да се определи и уреди бојата на позадина на ќелиите (табот Fill)
  • да се постави заштита на ќелиите (табот Protection)

Image result for excel 2013 format cells window

Advertisements