видови компјутери

Според големината и можностите, компјутерите се делат на: супер компјутери, големи (mainframe) компјутери, миникомпјутери и микрокомпјутери (персонални компјутери).

супер комјутериСуперкомпјутерите се најскапи, најбрзи и најмоќни компјутери.

  • Ги имаат владите на некои држави во светот  и се користат на пример за вселенски истражувања или за предвидување на временски промени (научни симулации) и др.

mainframe computerГолемите компјутерите (Main frame computers) се исто така големи и моќни компјутери кои служат за обработка на масовни податоци

  • Се користат во големи банки, осигурителни компании и сл.
  • Големите компјутери се најчесто сервери т.е. опслужуваат голем број корисници

minicomputer1Миникомпјутери работат со неколку процесори и голема меморија на повеќе хард дискови

  • Можат да подржат 4-200 корисници во исто време
  • Се користат на пр. на аеродромите за регулација на воздушен сообраќај, или во фабриките каде има автоматско производство и сл.

 

pcМикрокомпјутерите или персонални комјутери PC се мали компјутери наменети за работа на еден корисник.

  • Имаат само еден процесор за обработка на податоците
  • Се користат во домовите, училиштата и др.

Според можностите компјутерите можат да бидат сервери(servers) или корисници (users).

  • Сервери се компјутери кои им обезбедуваат на повеќе комјутери-корисници работа со заедничкиподатоци, уреди, Интернет услуги и др.
  • Корисници (users) се компјутери за работа на еден корисник.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s